Pengukuran Dissolved Oxygen ( DO) pada Air Limbah memakai Probe dengan Teknologi Luminescence

Pengukuran Dissolved Oxygen( DO) pada Air Limbah memakai Probe dengan Teknologi Luminescence
Tiap limbah tentu mempunyai baku kualitas yang sudah diatur oleh pemerintah semacam yang sudah disebutkan oleh Peraturan Menteri Area Hidup No 5 Tahun 2014. Seluruh baku kualitas industri sudah diatur di dalamnya tercantum parameter yang menyangkut dengan oksigen terlarut ataupun yang kerap diketahui selaku dissolved oxygen( DO). Sebagian parameter yang menyangkut dengan keberadaan oksigen dalam air limbah merupakan Dissolved oxygen( DO), Chemical Oxygen Demand( COD), Biochemical Oxygen Demand( BOD), serta Total Suspended Solid( TSS) harga do meter .
Parameter– parameter tersebut sangatlah berkaitan satu sama lain. Perihal ini sebab oksigen yang larut dalam air hendak jadi oksigen terlarut yang digunakan buat mengoksidasi material material organik yang terdapat dalam air limbah baik secara mikrobiologis ataupun secara kimiawi yang masing– masingnya diucap selaku Biochemical Oxygen Demand( BOD) ataupun kebutuhan Oksigen Hayati( KOB) serta Chemical Oxygen Demand( COD) ataupun Kebutuhan Oksigen Kimiawi( KOK).
Perihal ini sama halnya buat parameter Total Suspended Solid( TSS), dimana terus menjadi pekat sesuatu air menunjukkan nilai TSS pada air tersebut besar, bila nilai TSS besar hingga nilai kebutuhan oksigen air tersebut pula hendak terus menjadi besar yang disebabkan kandungan oksigen terlarut dalam air tersebut kecil.
Oksigen terlarut ataupun Dissolved Oxygen( DO) sangatlah berfungsi berarti dalam proses pengolahan air limbah( wastewater treatment). Kadarnya haruslah dipantau( dimonitoring) tiap kurun waktu tertentu. Perihal ini sebab bila kandungan oksigen terlarut sangat rendah, hingga air limbah tidak terolah secara optimal. Lebih dari itu, bila limbah dibuang dengan kondisi yang tidak terolah sempurna hingga limbah tersebut hendak jadi ancaman untuk kehidupan akuatik serta ekosistem dekat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *